وجوه سپرده

ایران املاک وجوه (IEF) ماموریت این است که برای سرمایه گذاران با بازده سرمایه گذاری از طریق اکتساب مقایسه دقیق و مدیریت از نخست اماکن مسکونی و صنعتی و پارک های کسب و کار. به منظور دستیابی به این ماموریت ، استراتژی کلی IEF این است که در خواص به خوبی واقع شده واقع شده در سراسر ایران و متوسط بیشتر منطقه شرق سرمایه گذاری ، با تاکید بر دارایی های صنعتی که نمایش بالقوه برای هر دو سرمایه و درآمد رشد بیش از متوسط به مدت طولانی مدت است. اداره فعال نمونه کارها وجوه از خواص پیوسته است و به عنوان شاهد ضروری به منظور افزایش تولید در جریان درآمد IEF است.

  شماره مطلب: 16 تاریخ درج شدن: ۱۳۸۹/۰۷/۲۲